W raporcie przygotowanym przez London School of Economics (LSE) stwierdzono, że firmy kontrolujące przepływ informacji, „mega-meta-internetowe biura podróży” oraz mechanizmy sztucznej inteligencji mogą w fundamentalny sposób wpłynąć na przyszłość rynku dystrybucji usług turystycznych. Raport powstał na zlecenie firmy Amadeus, na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów z menedżerami, analizy danych oraz branżowych badań ankietowych o międzynarodowym zasięgu.

Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i nowe zastosowanie technologii mobilnej mogą zmienić kształt rynku dystrybucji usług turystycznych w ciągu najbliższej dekady — takie są wyniki nowego, niezależnego opracowania przedstawionego przez London School of Economics (LSE). Raport wskazuje, że na skutek nacisków konsumentów oraz wymogów branżowych rynek stanie się bardziej skomplikowany, zarówno pod względem charakteru usług, jak i stosowanych technologii. Autorzy raportu twierdzą, że przedsiębiorstwa, które nie wykażą się innowacyjnością i nie wdrożą szybko zmian, stracą okazję do rozwoju działalności.

Nowe wyzwania wymagają współpracy branży

To tylko niektóre z potencjalnych ścieżek na przyszłość, wskazanych w raporcie zatytułowanym Travel distribution: the end of the world as we know it? Stanowi on wiarygodny i obiektywny punkt odniesienia dla całej branży. Określono w nim sześć obszarów, w których niezbędna jest współpraca w ramach całego sektora:

1. Oczekiwania klientów będą bardzo szybko ewoluować i zaczną dotyczyć nie tylko sprzedaży usług, lecz także ich dystrybucji. Firmy zajmujące się tego rodzaju działalnością muszą nawiązać szeroką współpracę z innymi podmiotami w celu agregowania i przetwarzania wielkich zbiorów danych oraz administrowania tymi zbiorami. W przeciwnym razie wzrost złożoności i zróżnicowania usług może w krótkim czasie doprowadzić do dezorientacji konsumentów.
2. Znaczenie przedsiębiorstw kontrolujących przepływ informacji, czyli wielkich firm informatycznych dysponujących rozbudowanymi interfejsami dla konsumentów, będzie nadal rosnąć na rynku dystrybucji, szczególnie dzięki wykorzystaniu wirtualnych asystentów, technologii obsługi płatności oraz integracji z mediami społecznościowymi.
3. Najprawdopodobniej wzrosną także rola i znaczenie hybrydowych „mega-meta-internetowych biur podróży” (czyli internetowych biur podróży udostępniających funkcje multiwyszukiwania i usługi globalnych marek). Będą one mieć większy wpływ na łańcuch dystrybucji, co przełoży się na możliwość wynegocjowania dostępu do usług wyższej jakości i lepszych warunków, z zachowaniem dotychczasowych prowizji.
4. Na kształt rynku dystrybucji usług i produktów turystycznych coraz większy wpływ mają rozwiązania technologiczne. Stosowane modele biznesowe będą musiały obejmować bardziej strategiczne podejście, w którym zostaną uwzględnione korzyści wiążące się z wdrożeniem różnych technologii.
5. Aby uniknąć dezorientacji klientów, a w efekcie utraty możliwości handlowych, dystrybucja musi opierać się nie tylko na współpracy i umowach między stronami. Modele biznesowe dystrybucji powinny się zmienić, tak aby znalazło się w nich miejsce na wymianę nowatorskich rozwiązań i aby powstały warunki do eksperymentowania oraz do realizowania inicjatyw obejmujących firmy z różnych branż.
6. Wspólne platformy ekonomiczne (ang. „sharing economy”) będą wpływać na tworzenie nowych rynków i spowodują zmniejszenie udziału w rynku funkcjonujących obecnie dostawców i pośredników. Działające w branży przedsiębiorstwa muszą dostosować się do zmian rynkowych i szczegółowo monitorować przepisy dotyczące konkurencji, wprowadzane stopniowo przez organy regulacyjne w różnych krajach.

GDS czy sprzedaż bezpośrednia?

Jak wynika z ankiet przeprowadzonych wśród linii lotniczych i biur podróży, w przyszłości na znaczeniu zyskają takie sposoby dystrybucji ofert jak: bezpośrednie kanały sprzedaży, globalne systemy dystrybucji (GDS), internetowe biura podróży, multiwyszukiwarki, tradycyjne biura podróży w tym te obsługujące podróże służbowe, a także firmy informatyczne takie jak Facebook czy Google. Według linii lotniczych najbardziej wzrośnie rola bezpośrednich kanałów sprzedaży, natomiast biura podróży najczęściej wskazują na coraz większą rolę GDS-ów.

Wzrost znaczenia kanałów dystrybucji ofert turystycznych w ciągu najbliższej dekady według linii lotniczych oraz biur podróży:

sprzedaz_linie_biura_podrozy

sprzedaz_linie_lotnicze

 

Nowe technologie nie zastąpią spotkań bezpośrednich

Najważniejsze czynniki, które będą wpływać na sposób dystrybucji usług turystycznych, to według uczestników badania LSE i Amadeus rozwój nowych technologii oraz kwestie bezpieczeństwa (ok. 60% odpowiedzi w obu przypadkach). Znaczenie bezpieczeństwa dobrze obrazują dane Amadeus dotyczące liczby rezerwacji po niedawnych atakach terrorystycznych. W Brukseli w tygodniu po tamtejszych atakach rezerwacji było o 74,4 tys. mniej niż zakładano, a w Paryżu w ciągu trzech miesięcy spadła ona o 308 tys., mimo że lotnisko nie było bezpośrednim celem ataku.

Najważniejsze czynniki, które będą kształtowały przyszłość dystrybucji ofert turystycznych według biur podróży (suma wskazań „ważne” lub „bardzo ważne”):

zrodla_zmian

Na ostateczną liczbę dokonywanych rezerwacji wpłynie sposobu, w jaki pasażerowie będą chcieli podróżować oraz sama skłonność do wyjazdów. Połowa badanych z biur podróży uważa, że w ciągu najbliższej dekady wzrośnie wykorzystanie wideokonferencji i wirtualnej rzeczywistości. Jednak spotkania bezpośrednie wciąż będą odgrywały istotną rolę, a w raz z nimi przewidywany jest wzrost liczby lotów liniami niskokosztowymi (64% wskazań) i w klasie ekonomicznej (47%), a w mniejszym stopniu w klasie biznes (32%) czy długodystansowych podróży pociągiem (17%). Branża uważa, że środkami transportu, które odnotują największy rozwój, są krótko- i długodystansowe przeloty samolotem (odpowiednio 54% i 52%), wspólne podróże samochodowe (30%) i co ciekawe – rowery (27%).

Informacje o London School of Economics
London School of Economics and Political Science (LSE) to jedna z najważniejszych na świecie uczelni specjalizujących się w naukach społecznych. LSE jest specjalistyczną szkołą wyższą, której studenci rekrutują się z całego świata i której efekty działania mają również międzynarodowy zasięg. Zakres działalności badawczej i dydaktycznej obejmuje pełne spektrum nauk społecznych, w tym takie dziedziny, jak ekonomia, nauki polityczne, prawo, socjologia, antropologia oraz księgowość i finanse. Uczelnia została założona w roku 1895. Od wielu lat cieszy się wyjątkową renomą w świecie akademickim. W gronie dawnych i obecnych pracowników oraz wśród absolwentów LSE znajduje się szesnastu laureatów nagrody Nobla.

Informacje na temat raportu
Wnioski zawarte w raporcie zostały oparte na danych pochodzących z pięciu głównych źródeł: publikacji, wywiadów pogłębionych, analizy danych oraz dwóch ankiet branżowych. Przegląd publikacji objął 1410 źródeł, natomiast w ankietach zebrano 377 odpowiedzi od firm zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów i usług oraz od 18 międzynarodowych linii lotniczych.
W ramach badań wykonanych przez LSE przeprowadzono rozmowy z 37 ekspertami z branży turystycznej, w tym z przedstawicielami firm Google i Facebook. Warto wymienić w szczególności takie osoby, jak Greg Schulze, wiceprezes ds. strategii handlowej i usług w firmie Expedia, oraz Kenny Jacobs, dyrektor ds. marketingu linii lotniczych Ryanair.
Raport został opracowany na zlecenie firmy Amadeus. Wykonanie badania zlecono jednostce LSE Consulting powołanej przez London School of Economics and Political Science w celu praktycznego wykorzystania wiedzy akademickiej i zasobów intelektualnych.

Raport w języku angielskim można znaleźć na stronie: http://www.amadeus.com/documents/reports/lse-report-travel-distribution-the-end-of-the-world-as-we-know-it.pdf