Polityka prywatności

 

Firma Amadeus dba o ochronę gromadzonych i przetwarzanych informacji osobowych. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Jako Grupa Amadeus pragniemy, aby nasi użytkownicy zapoznali się ze sposobami gromadzenia, używania i udostępniania przez nas informacji osobowych (informacji, które identyfikują użytkowników jako osoby fizyczne).

Kto gromadzi i przetwarza informacje osobowe

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do informacji osobowych, które firma Amadeus IT Group SA może gromadzić za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego („Serwisu”). Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy gromadzenia, używania i udostępniania informacji za pomocą jakichkolwiek innych środków niż Serwis. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do informacji osobowych dotyczących użytkownika, które firma Amadeus może przetwarzać jako dane osoby podróżującej. Osoby zainteresowane innymi procesami tego rodzaju powinny zapoznać się z udostępnianymi informacjami.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania informacji osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest konieczność realizacji zobowiązań w relacji z użytkownikiem, zgodnie z warunkami określonymi na konkretnych formularzach przeznaczonych do gromadzenia danych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w celach badawczych, analitycznych i statystycznych oraz w celu zidentyfikowania produktów i usług, którymi mogą być zainteresowane osoby fizyczne, wynikają z prawnie uzasadnionych interesów firmy Amadeus. Jeśli dane osobowe są przetwarzane do tych celów, uwzględniane są kwestie prywatności osób fizycznych, których dane podlegają przetwarzaniu.

Jakie rodzaje informacji gromadzimy?

Firma Amadeus gromadzi i przetwarza informacje przekazane przez użytkownika na różnych etapach odwiedzin użytkownika w Serwisie.

Gromadzimy i przetwarzamy między innymi informacje osobowe następujących typów:

 1. informacje osobowe:
  1. zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres, nazwa przedsiębiorstwa, stanowisko, branża, numer telefonu komórkowego i adres e-mail;
  2. wszelkie inne informacje podawane przez użytkownika w formularzach kontaktowych (po wypełnieniu pól w danym formularzu użytkownik może sprawdzić zakres gromadzonych przez nas informacji);
 2. informacje o adresie IP i lokalizacji; oraz
 3. informacje cookie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie i Polityce cookie.

Do jakich celów wykorzystujemy informacje osobowe użytkowników?

Informacje osobowe uzyskane od użytkowników wykorzystujemy:

 • w celu realizacji żądań użytkowników (np. przesyłania wiadomości i aktualizacji oraz odpowiedzi na zadawane pytania), zgodnie z treścią wypełnianych przez użytkowników formularzy;
 • w celu uzyskiwania opinii użytkowników (np. za pośrednictwem ankiety), o ile użytkownicy zechcą nam takie informacje przekazać;
 • w celu informowania użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej o naszych produktach i usługach, ofertach specjalnych i promocjach, a także przesyłania innych materiałów marketingowych, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkowników;
 • w celu przesyłania użytkownikom informacji dotyczących Serwisu, np. zmian warunków korzystania z niego, przyjętej polityki i innych informacji administracyjnych;
 • na wewnętrzne potrzeby firmy, np, w celu analizy danych, audytów, opracowywania nowych produktów, rozbudowy naszego serwisu WWW, usprawnienia naszych usług i zidentyfikowania trendów dotyczących ich używania; takie informacje mogą być wykorzystane zarówno w postaci danych osobowych, jak i nieosobowych;
 • w celu wykrywania problemów związanych z bezpieczeństwem i problemów technicznych, zapobiegania takim problemom lub ich obsługi w inny sposób, w związku z usługami udostępnianymi w tym Serwisie.

Możemy łączyć informacje osobowe zgromadzone w trakcie nawigacji użytkownika w Serwisie z informacjami przekazanymi przez użytkownika za pośrednictwem różnych kanałów (biuletynów, konkretnych kampanii, konkursów itp.), tworząc zbiór wszystkich danych przekazanych przez użytkownika firmie Amadeus. Takie połączone informacje będziemy wykorzystywać w celu ustalenia preferencji użytkownika dotyczących usług i produktów firmy Amadeus oraz umożliwienia ukierunkowanej obsługi użytkownika. Musimy wiedzieć, kim są użytkownicy naszego serwisu i jakie mają potrzeby. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie zaoferować im to, czego oczekują.

Anulowanie subskrypcji

Jeśli użytkownik zmieni zdanie i nie chce już otrzymywać wiadomości e-mail z bieżącymi informacjami marketingowymi, może w dowolnym momencie za pośrednictwem udostępnianego narzędzia  anulować subskrypcję lub zrezygnować z przekazywania informacji.

Komu udostępniamy informacje osobowe?

Informacje osobowe możemy udostępniać jednostkom stowarzyszonym firmy Amadeus, które – ze względu na rodzaj usług świadczonych przez firmę Amadeus jako globalnego dostawcy rozwiązań technologicznych dla branży turystycznej – mogą mieć swoje siedziby na całym świecie. Takie jednostki stowarzyszone firmy Amadeus mogą przetwarzać informacje osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Odsyłacz do pełnej listy jednostek stowarzyszonych firmy Amadeus i ich lokalizacji podano na odpowiedniej stronie.

Ponadto możemy również ujawniać informacje dotyczące użytkowników:

 • stronom trzecim, partnerom handlowym. dostawcom, podwykonawcom i usługodawcom w celu realizacji zawartych z nimi umów;
 • dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam usprawnić i zoptymalizować działanie Serwisu;
 • jednostkom stowarzyszonym lub innym stronom trzecim w przypadku ewentualnej reorganizacji, fuzji, sprzedaży, stworzenia spółki typu joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub udziałów (w szczególności w związku z ewentualnym ogłoszeniem upadłości lub podobnym postępowaniem); oraz
 • jeśli to konieczne: (a) na mocy obowiązującego prawa, w tym przepisów obowiązujących w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika; (b) w celu zachowania zgodności z procedurami prawnymi; (c) w celu odpowiadania na wnioski organów publicznych i administracyjnych, w tym organów publicznych i administracyjnych z krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika; (d) w celu egzekwowania naszych warunków świadczenia usług; (e) w celu ochrony działalności naszej firmy i naszych jednostek stowarzyszonych; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszej firmy i/lub naszych jednostek stowarzyszonych, użytkownika lub innych podmiotów; oraz (g) aby umożliwić nam skorzystanie z dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć ewentualne szkody, które możemy ponieść.

W przypadku wystąpienia przypadków takiego ujawnienia firma Amadeus wymaga zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych i ich przetwarzania w sposób zgodny z prawem.

Firma Amadeus zezwala jednostkom stowarzyszonym i dostawcom usług będącym stronami trzecimi na korzystanie z danych osobowych jedynie do określonych celów i zgodnie z przekazanym przez nią instrukcjami.

Wszelkie udostępnianie informacji osobowych z wykorzystaniem platform osób trzecich podlega warunkom obowiązujących na używanych platformach.

Przekazywanie danych osobowych podróżnych do innych krajów

W przypadku udostępniania przez firmę Amadeus danych osobowych użytkowników swoim jednostkom stowarzyszonym i dostawcom usług będącym stronami trzecimi, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy Amadeus, wiązać się to będzie z przekazywaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  Gdy dane osobowe zostaną przekazane do innego kraju, będą one nadal otrzymywać odpowiednią ochronę na mocy postanowień umownych lub innych uzgodnień z jednostkami stowarzyszonymi i dostawcami usług będącymi stronami trzecimi.  W przypadku takiego przekazywania danych zostanie wdrożone co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

 • przekazanie danych osobowych do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za kraje zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
 • standardowe klauzule dotyczące ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską, które gwarantują przekazanym danym taki sam poziom ochrony jak w EOG;
 • w przypadku jednostek stowarzyszonych i dostawców usług będących stronami trzecimi mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, program Privacy Shield, który gwarantuje danym osobowym podobny poziom ochrony jak w EOG.

Użytkownicy mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat odpowiednich zabezpieczeń używanych podczas przekazywania danych poza EOG; należy w tym celu skorzystać z informacji kontaktowych podanych poniżej w sekcji dotyczącej praw.  W przypadku przesyłania wniosku o podanie takich informacji należy wskazać, że pytanie dotyczy przekazywania danych osobowych poza EOG.

Serwisy stron trzecich i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Serwisu

Niniejsza Polityka prywatność nie dotyczy kwestii prywatności, przetwarzania informacji i innych praktyk podejmowanych przez jakiekolwiek strony trzecie, a firma Amadeus nie ponosi za nie odpowiedzialności, co w szczególności obejmuje wszelkie strony trzecie obsługujące wszelkie serwisy, do których niniejszy Serwis zawiera odsyłacze, a także wszelkie platformy stron trzecich, np. platformy społecznościowe, na których firma Amadeus może udostępniać informacje osobowe na żądanie użytkownika. W sytuacjach, w których informacje osobowe są udostępniane w taki sposób, ich wykorzystanie będzie objęte warunkami platformy strony trzeciej, na której udostępniane są informacje osobowe zgodnie z żądaniem użytkownika. Umieszczenie odsyłacza w Serwisie nie oznacza promowania odpowiedniego zewnętrznego serwisu przez firmę Amadeus.

Niniejszy Serwis może udostępniać użytkownikowi funkcję wysyłania wiadomości dotyczących treści związanych z Serwisem do innych osób fizycznych za pośrednictwem Serwisu. Jeśli użytkownik chce skorzystać z tej funkcji, może okazać się konieczne podanie nam adresu e-mail odbiorcy. Korzystając z tej funkcji, użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do użycia i udostępnienia nam imienia i nazwiska odbiorcy oraz jego adresu e-mail w celu przesłania takiej wiadomości. Firma Amadeus nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wiązać się z wysyłaniem tego rodzaju wiadomości odbiorcom, ponieważ usługa ta jest wykonywana na żądanie użytkownika.

Informacje udostępniane przez użytkownika

W przypadku niektórych usług użytkownicy mogą mieć możliwość udostępniania informacji innym osobom. Zalecamy użytkownikom zachowanie ostrożności i dyskrecji w przypadku podjęcia decyzji o ujawnieniu w Serwisie swoich danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji.

Bezpieczeństwo i integralność informacji osobowych

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony informacji osobowych, którymi administrujemy. Niestety żaden rodzaj transmisji danych za pośrednictwem Internetu ani system przechowywania danych nie zapewniają stuprocentowego bezpieczeństwa. Prosimy nie przesyłać nam wrażliwych informacji pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że jego interakcje z nami przestały być bezpieczne (np. w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa jakiegokolwiek konta w systemach firmy Amadeus), musi nas o tym niezwłocznie powiadomić, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji dotyczącej kontaktu w niniejszym Serwisie. Zwracamy uwagę, że komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie musi być bezpieczna, dlatego nie należy podawać informacji dotyczących kart kredytowych w przesyłanej do nas korespondencji e-mail.

Gdy dane osobowe są przetwarzane w imieniu firmy Amadeus, dostęp do nich jest ograniczony do osób, które powinny go uzyskać w związku z potrzebami biznesowymi, a dane osobowe muszą być przetwarzane  zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę Amadeus, zaś osoby uzyskujące dostęp mają obowiązek zachowania poufności.

Firma Amadeus wdrożyła procedury obsługi przypadków podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i będzie informować osoby fizyczne oraz wszelkie organy regulacyjne o naruszeniach, jeśli zobligowana jest do tego na mocy prawa.

Przechowywanie informacji osobowych

Firma Amadeus przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, w szczególności w celu spełnienia wszelkich wymagań prawnych, księgowych i dotyczących raportowania.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku dowolnych formularzy, na których użytkownik podaje nam swoje dane, możemy wskazać okres, przez jaki zamierzamy przechowywać dane zgodnie z celami wskazanymi w danym formularzu.

Używanie serwisu przez osoby niepełnoletnie

Serwis nie jest skierowany do dzieci i prosimy osoby niepełnoletnie o nieudostępnianie informacji osobowych za pośrednictwem niniejszego serwisu.

Prawa

W pewnych okolicznościach osoby fizyczne mogą skorzystać z pewnych praw określonych w przepisach dotyczących ochrony danych. Użytkownik może skorzystać z takich praw dotyczących jego danych osobowych oraz skontaktować się z firmą Amadeus w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@amadeus.com albo wysyłając wiadomość do głównego inspektora ds. prywatności: Chief Privacy Officer, Amadeus IT Group, S.A. C/Salvador de Madariaga 1, 28027 Madryt, Hiszpania.

Prosimy o podanie odniesienia do odpowiedniego prawa w przekazywanym wniosku:

 • prawo dostępu – prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu – sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach analitycznych;
 • prawo do uzyskania informacji:
  • o jednostkach stowarzyszonych firmy Amadeus i dostawcach usług będących stronami trzecimi, przetwarzających dane osobowe w imieniu firmy Amadeus;
  • o przekazywaniu danych do państw trzecich – przekazywaniu danych poza EOG.

Firma Amadeus wymaga od użytkownika uwierzytelnienia swojej tożsamości i może wymagać podania dodatkowych informacji w celu potwierdzenia, że ewentualne prawa użytkownika wynikające z przepisów o ochronie danych są egzekwowane w poprawny sposób.

Prawa użytkownika

Chociaż firma Amadeus zamierza szczegółowo rozpatrzyć każdy wniosek i/lub roszczenie przekazane przez użytkownika, a także w staranny sposób przetwarzać dane osobowe użytkownika, użytkownik ma prawo przedstawić ewentualne roszczenie lub skargę właściwym organom ochrony danych, jeśli odpowiedź udzielona przez firmę Amadeus nie spełni jego oczekiwań.

Aktualizacja

Niniejsza informacja o ochronie prywatności została opublikowana przez Amadeus IT Group S.A., a jej treść może zostać zmieniona w dowolnym momencie. Data aktualizacji jest następująca: 4 maja 2018 r.

 

***

 

Polityka cookie firmy Amadeus

Niniejsza Polityka zawiera informacje o tym, czym są pliki cookie, jakie pliki cookie można ustawić podczas odwiedzin w serwisie amadeuscontenthub.pl i jak nimi zarządzać.

Czym są pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik umieszczany na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze lub urządzeniu mobilnym) podczas odwiedzin Użytkownika w serwisie. Pliki cookie są używane w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu oraz dostarczania informacji biznesowych i marketingowych operatorowi serwisu.

Określenie „pliki cookie” obejmuje także podobne technologie gromadzenia i przechowywania informacji, takie jak lokalne obiekty współużytkowane (LSO), często nazywane „plikami Flash cookie”, oraz sygnalizatory WWW (ang. web beacons, web bugs). w tym przezroczyste/niewidoczne pliki GIF.

 

Typy plików cookie

Istnieją sesyjne pliki cookie (ang. session cookies) i trwałe pliki cookie (ang. persistent cookies), a także pliki cookie własne (ang. first party cookies) i pliki cookie stron trzecich (ang. third party cookies).

Sesyjne pliki cookie pozwalają śledzić działania Użytkownika podczas jednej sesji przeglądarki. Są one usuwane z urządzenia Użytkownika po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu Użytkownika między poszczególnymi sesjami, dzięki czemu serwis może „rozpoznać” Użytkownika podczas jego kolejnej wizyty i zapamiętać jego preferencje. Są przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia lub do czasu upłynięcia określonej daty ważności.

Sesyjne i trwałe pliki mogą być plikami cookie własnymi lub stron trzecich. Własny plik cookie jest ustawiany przez odwiedzany serwis WWW. Plik cookie strony trzeciej jest tworzony przez inny podmiot niż odwiedzany serwis WWW.

 

Brak zgody na używanie plików cookie

Korzystamy z plików cookie w celu zapewnienia Użytkownikowi optymalnej obsługi w naszym serwisie oraz w celu usprawnienia jego działania. Dalsze przeglądanie zawartości serwisu bez wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki Użytkownika dotyczących ograniczenia lub usunięcia plików cookie oznacza zgodę na używanie przez nas plików cookie w ten sposób.

Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby pozwalała Użytkownikowi odrzucić wszystkie pliki cookie lub akceptować pliki cookie serwisów WWW jedynie w trakcie odwiedzin w serwisie.  Niektóre przeglądarki umożliwiają Użytkownikowi odrzucanie wyłącznie plików cookie stron trzecich. Informacje na temat takich opcji można znaleźć w menu pomocy używanej przeglądarki. Należy pamiętać, że w przypadku wybrania opcji usunięcia lub ograniczenia plików cookie niektóre funkcje niniejszego serwisu WWW mogą nie działać.

Ogólne informacje na temat plików cookie i sposobów ich wyłączania można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org

 

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie

 Wykorzystujemy sesyjne i trwałe pliki cookie do następujących celów:

 • Niezbędne pliki cookie – pliki niezbędne do działania serwisu WWW i do korzystania z jego funkcji. Są to na przykład pliki, które umożliwiają logowanie do bezpiecznych obszarów naszego serwisu i wykonywanie konkretnych działań.
 • Analityczne/wydajnościowe pliki cookie – pliki gromadzą anonimowe informacje o sposobie korzystania z naszego serwisu przez odwiedzających. Takie zagregowane informacje pozwalają nam usprawnić działanie tego serwisu. 
 • Funkcjonalne pliki cookie – pliki cookie używane do rozpoznawania Użytkownika podczas jego kolejnych odwiedzin w serwisie oraz rejestrowania informacji o wybranych przez niego opcjach. Pozwalają nam dopasować serwis do potrzeb Użytkownika. Możemy dzięki temu personalizować treść, zwracać się do Użytkownika po imieniu oraz zapamiętywać jego preferencje (np. wybór lokalizacji).
 • Reklamowe pliki cookie – pliki rejestrują odwiedziny Użytkownika w naszym serwisie, w tym odwiedzane strony i kliknięte odsyłacze, a także informacje o adresach IP. Pliki tego typu będą używane w celu dopasowania w większym stopniu naszego serwisu i wyświetlanych reklam do potrzeb Użytkownika i jego zainteresowań.

Możemy zlecać dostawcom usług będącym stronami trzecimi realizację tych usług w naszym imieniu. W takich sytuacjach pliki cookie mogą być ustawiane przez strony trzecie (pliki cookie stron trzecich).  Dostawcy usług będący stronami trzecimi mogą udostępniać informacje innym podmiotom. Takie pliki cookie nie są kontrolowane przez firmę Amadeus. Pliki cookie stron trzecich zostały wymienione na szczegółowej liście.

Osadzone treści

Czasami w serwisie osadzamy obrazy, filmy i inne materiały pochodzące z zewnętrznych serwisów.  W rezultacie Użytkownik odwiedzający stronę zawierającą takie treści może otrzymać pliki cookie pochodzące z takich serwisów. Nie kontrolujemy takich plików i nie jesteśmy w stanie zapobiec gromadzeniu przez takie serwisy lub domeny informacji na temat wykorzystania tego rodzaju treści przez użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skorzystać z serwisów WWW odpowiednich podmiotów.

 

Sieci społecznościowe i narzędzia do udostępniania

Na niektórych stronach mogą znaleźć się wbudowane przyciski lub obiekty, umożliwiające  udostępnianie treści znajomym za pośrednictwem różnych serwisów społecznościowych. Takie serwisy społecznościowe mogą ustawiać pliki cookie, które identyfikują Użytkownika jako osobę fizyczną, gdy Użytkownik jest również zalogowany do odpowiednich usług.  Nie kontrolujemy takich plików cookie. Należy odwiedzić odpowiednie serwisy, aby zapoznać się ze sposobem wykorzystania takich informacji.

Szczegółowa tabela prezentująca używane pliki cookie

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej używane pliki cookie w serwisie amadeuscontenthub.pl oraz wyjaśniono zasady ich użycia. Będziemy starali się zadbać o to, by lista była jak najbardziej aktualna. Poniżej podano pewną liczbę przykładów. Należy sprawdzić, które pliki cookie są używane w konkretnym serwisie.

 

Typ pliku cookie Nazwa Cel
Niezbędne pliki cookie sessionid Ten plik cookie jest używany do identyfikowania Użytkownika podczas odwiedzin na różnych stronach w ramach sesji.
Niezbędne pliki cookie crsftoken Ten plik służy do certyfikowania użytkowników.
Analityczne/wydajnościowe pliki cookie id Google DoubleClick – ten plik cookie mierzy skuteczność internetowych kampanii marketingowych.
Analityczne/wydajnościowe pliki cookie _utma

_utmb

_utmc

_utmv

_utmz

Google Analytics – te pliki cookie służą do gromadzenia anonimowych informacji dotyczących sposobu korzystania z serwisu przez odwiedzających. Informacje te są używane do tworzenia raportów i pozwalają nam usprawnić działanie serwisu.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z przeglądem zagadnień dotyczących ochrony prywatności przez firmę Google.

 

Funkcjonalne pliki cookie projects.0.name, projects.0.image, projects.0.tags, projects.0.temporary, projects.0.description Te pliki cookie umożliwiają przeglądarce zapamiętanie ustalonych planów po zakończeniu działania przeglądarki.
Funkcjonalne pliki cookie user.latitude, user.longitude, user.airport.code, user.airport.name, user.country.name, user.currency, user.country.code, user.city.code, user.city.name Te pliki cookie są używane do gromadzenia informacji dotyczących położenia geograficznego użytkownika. 
Reklamowe pliki cookie ELOQUA (strona trzecia, Eloqua.com)

 

ELQSTATUS   

(strona trzecia, Eloqua.com)

Ten plik cookie zawiera parę wartości guid = losowo wygenerowany ciąg znaków i liczb.

Ten plik cookie jest automatycznie usuwany.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Polityką prywatności firmy Oracle.